Речник на търговеца

FXPN > Речник на търговеца
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

ADI

Съкращение на Average Directional Index (среднопосочен индекс) Технически показател, който измерва колко „силна“ или „слаба“ дадена тенденция във финансовите пазари.


Altcoin

Терминът „алткойн“ възникна във времето, когато между биткойн и останалите криптовалути имаше много по-голяма разлика по отношение на приемане, пазарна капитализация и доверие. По това време криптовалутите, различни от биткойн, се наричаха „алткойн“ (от „алтернатива“ и „монета“). Трейдърите на криптовалути продължават да го използват за криптовалути с по-ниска капитализация.


Anonymous Trading

Курсове „купува/продава“, които се представят на финансовите пазари, без да се разкрива самоличността на пазарните участници.


Appreciation

Състояние, при което стойността на даден финансов инструмент нараства в отговор на търсенето на пазара.


Arbitrage

Едновременното закупуване и продаване на финансови активи на две различни цени на два отделни пазара, което осигурява печалби с минимални рискове.


Ask Rate

Нарича се също „оферта“ Най-ниската цена, на която продавачът се съгласява да продаде даден финансов актив.


Asset

Основният инструмент, необходим за определяне на договор. Това може да бъде благороден метал, акция, валутна двойка или облигация.


Asset Allocation

Стратегия, която сегрегира инвестиционния портфейл на различни класове активи с намерение да се максимизира възвращаемостта и същевременно да се минимизират рисковете.


At the Money

Когато една сделка излезе на нула – трейдърът нито печели, нито губи.


Authorised Dealer

Финансов субект, който разполага със сертификат за участие в сделки с чуждестранна валута.


Away from the Market

Ситуация, при която за даден финансов инструмент курс „купува“ в лимитирано нареждане е по-ниска от текущата пазарна цена или курс „продава“ е по-висок от текущата пазарна цена.


 

Base Currency

В контекста на търговията на международния валутен пазар (форекс пазар) валутите се котират във валутни двойки. Първата валута в двойката е основната валута. Основната валута е валутата, спрямо която обикновено се котират обменните курсове в дадена държава. Примери: При USD/JPY – американският долар е основата валута; при EUR/USD – еврото е основата валута.


Bear

Трейдър, който смята, че цената на даден актив ще се понижи.


Bear Market

Финансов пазар, в който цените на активите се понижават.


Bid

Продажната цена на определен финансов актив.


Bid Figure

Първите две или три цифри на валутна цена или курс. Примери: Голямата цифра при курс на USD/JPY = 108,05/10 е 108. Голямата цифра при цена на EUR/USD = 1,1325/28 е 1,13.


Blockchain

Блокчейнът по същество представлява счетоводна книга на трансакциите. За разлика от счетоводните книги, водени от банките, блокчейните са публични и разпределени. Те са основната технология на всички криптовалути и позволяват на потребителите да извършват трансакции помежду си, без да са необходими доверени трети страни (напр. банки, PayPal, Western Union и т.н.).


Break Even

Термин, с който се описва ситуация, при която няма обща печалба или загуба в следствие на трансакция.


Broker

Физическо лице или организация, която работи като посредник между трейдърите на дребно и големите, утвърдени финансови корпорации.


Bull

Трейдър, който смята, че цената на даден актив ще се повиши.


Bull Market

Финансов пазар, в който цените на активите се покачват.


Buy Limit Order

Нареждане за изпълнение на трансакция на определена цена (лимит) или по-ниска.


 

Call Option

Нарича се още „висока опция“. Когато трейдърът счита, че цената на даден актив ще се повиши, той купува кол опция.


CFD

Съкращение на Contract for Difference (договор за разлика). По същество това е споразумение между инвеститор и инвестиционна институция. Когато договорът изтече, страните обменят разликата между цените при откриване и закриване на определен финансов актив чрез плащания в брой.


Commission

Таксата, която се изплаща на дадена брокерска фирма за предоставена услуга за улесняване на трансакции.


Commodities

Общо наименование на основни физически артикули, който се отглеждат или добиват. Примерите включват кафе, ценни метали, нефт и др.


Commodity Pairs

Трите двойки валути на международния валутен пазар, които са от страните с най-голямо количество стоки. Тези двойки са USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD.


Correlation

Термин от статистиката, с който се обозначава взаимовръзката между две на пръв поглед независими събития. Във форекс например може да се твърди, че еврото и стерлингите имат по-висока корелация, отколкото например еврото и бразилският реал.


Counter Currency

Втората валута в котирана валутна двойка. Нарича се също „котирана валута“. Отразява стойността на една единица от първата валута в двойката (основната валута).


Cross Currency Transaction

Тип трансакции, при които две или повече валути се търгуват едновременно.


Currency

Тип финансов актив, който може да се търгува. Валутите обикновено се търгуват по двойки.


Currency Trading

Участие в обмяната на една валута за друга.


 

Day Trading

Откриването и закриването на позиции на пазара в рамките на един и същ ден, без да се задържат за пренос.


Dealing Desk

Свободно използван термин за място, на което дилърите улесняват ценообразуването и извършването на сделки.


Deficit

Състояние, в което пасивите надвишават стойността на активите или загубите надвишават печалбите.


Demo Trader

Търговска сметка, която позволява на потенциалния инвеститор да прегледа и да се запознае с характеристиките на платформата за търговия, използвайки виртуални пари, преди да се включи в реалната търговия.


Depreciation

Състояние, при което стойността на даден финансов инструмент намалява в съответствие с търсенето на пазара.


Depth of Market

Обемът на нарежданията за покупка и продажба, които изчакват трансакция за определена валутна двойка в определен момент от времето.


Derivative

Финансов договор, чиято стойност разчита на или произтича от изпълнението на един или повече базови активи. Примери за базови активи са акции, облигации или индекси.


Dividend

Част от печалбата на дадена компания, изплатена на всеки акционер.


 

Earnings per Share (EPS)

Частта от печалбата на организацията, разпределена към всеки неизплатен дял от обикновените акции.


European Central Bank (ECB)

Създадена във Франкфурт през 1998 г., ЕЦБ отговаря за всички решения във връзка с паричната политика, които оказват влияние върху еврото. Въз основа на Договора от Маастрихт, основната отговорност на ЕЦБ е да осигури ценова стабилност. За тази цел тя е упълномощена да издава еврото и отговаря за определянето на лихвените проценти за страните, които са преминали към еврото.


Exotic

Противоположно на главните валути, които са търгуват много, екзотичните валути са тези, които се търгуват по-малко.


Expert Advisor

Скрипт, който позволява аналитичните и търговски процеси в платформата за търговия да се извършват с малко или никакво ръчно управление.


Expiry Time

Нарича се още „изтичане“. Това е часът и датата, когато изтича дадена сделка с финансов инструмент.


 

Federal Reserve

Често се нарича се също „Фед“. Това е централната банка на САЩ и е най-влиятелната финансова институция на света. Контролира парично-финансовата система в САЩ.


Fiat

В света на криптовалутите с думата „фиат“ се описват традиционните валути, за разлика от криптовалутите. На латински думата означава „нека бъде“, с което се описва факта, че традиционните валути просто се обявяват за законно платежно средство от правителствата и рядко са обезпечени с активи.


Fibonacci

Популярен инструмент, който се използва от технически анализатори за идентифициране на потенциалните нива на подкрепа и съпротива въз основа на някои ключови числа.


Fill

Процесът на изпълнение на нареждане на платформата за търговия.


Financial Instrument

Всеки тип актив, подлежащ на търгуване. Примерите включват валути, фючърси, опции и CFD.


Flat

Ситуация, при която трейдърът няма никаква текуща позиция на пазара.


Forex

Съкращение от foreign exchange (международен валутен обмен).


Fundamental Analysis

Вид пазарен анализ, който оценява свързаните икономически, финансови и други качествени и количествени аспекти, които влияят върху ефективността на даден финансов инструмент.


 

Gap

Разликите в графиките между цената при закриване на една търговска сесия и цената при откриване на следващата търговска сесия.


GDP

Съкращение от „брутен вътрешен продукт“. Това е показател, който измерва икономическото здраве на дадена държава, като определя общата стойност на готовите стоки и услуги, произведени в нейните граници за определен период от време.


GTC

Съкращение на Good Till Cancelled (валидно до отмяна). Това е нареждане за покупка или продажба на определен финансов инструмент на определена цена, но това нареждане е валидно – или „добро“ – само докато търговецът не реши да го отмени.


 

Hedging

Стратегия за търговия, която включва разработване на техники за намаляване или избягване на големи загуби при търговия на финансовите пазари.


 

In the Money

Фраза, с която се илюстрира, че даден търговец печели.


Index

Представлява група от представителни акции в рамките на фондова борса. Някои от най-популярните индекси са S&P 500, NASDAQ и FTSE 100.


Inflation

Прогресивно нарастване на ценовите нива на стоките и услугите в дадена държава. Когато това се случи, покупателната способност респективно намалява.


Initial Margin

Първият депозит от даден потребител, който определя съответния максимален размер на сделката.


Initial Margin Requirement

При влизане в позиция – минималната сума, която трябва да бъде платена в брой.


Interbank Rate

Лихвеният процент, при който банките си предлагат заеми помежду си, за да могат да управляват ликвидността и да спазват законовите условия.


Interest Rate

Ставката, която се начислява или плаща за използването на пари. Лихвеният процент се изразява като годишен процент от главницата. Лихвените проценти често се променят в резултат на инфлацията и политиките на Централната банка.


Introducing Broker

Лице или фирма, която въвежда потребителите при брокера, често срещу комисионна или част от спреда.


 

Jobber

Нарича се още „скалпер“. Използва се за описание на трейдър, който открива и закрива краткосрочни позиции с намерение да реализира натрупани печалби.


 

Lagging Indicators

Статистика, която се променя след като икономиката вече е започнала да се променя или е започнала да следва определена посока или тенденция.


Leading Indicators

Статистически данни, които служат за прогнозиране на икономическите резултати на дадена държава, тъй като те се променят преди икономиката да започне да следва определена посока или тенденция.


Leverage

Финансов инструмент, който позволява на инвеститора да увеличи своята пазарна експозиция до ниво, което надхвърля първоначалния му капитал.


Limit Order

Нареждане за трансакция на определена цена или по-добра от нея.


Liquidity

Степента, до която даден финансов инструмент може да бъде закупен или продаден с минимален или никакъв ефект върху неговата цена.


Long

Откриване на позиция за покупка на пазара.


Lot

Стандартизиран метод за търговия с валута, който изисква търговия от 100 000 единици от определена валута.


 

Margin

В основни линии това е размерът на депозита, необходим за поддържането на текущите позиции на пазара в активно състояние.


Margin Account

Сметка, предоставена от брокери, която дава възможност на търговците да заемат средства, за да участват в сделки с ценни книжа.


Margin Call

Искане на брокерска фирма трейдърът да добави повече пари, за да компенсира вероятните загуби.


Market Maker

Брокерска компания, която е готова да купува и продава финансови инструменти, за да осигури необходимата ликвидност на пазарите.


Market Price

Текущата цена, на която се търгува даден финансов инструмент на пазара.


Market Risk

Вероятността трейдърът да понесе загуби, ако пазарните условия не се държат според първоначалните очаквания.


Maximum Leverage

Най-голямата позиция, която може да се покрие от даден маржин депозит. При ливъридж 50 човек може да влезе в позиция с максимален ливъридж от 100 000 $, като депозира маржин на стойност 2000 $.


Metatrader 4

MetaTrader 4 е модерна платформа за онлайн търговия, създадена от MetaQuotes Software Corp., за да предоставя брокерски услуги на потребители за форекс, CFD и фючърсни пазари.


Moving Average

Метод за изглаждане на осцилиращи данни в ценовите графики, така че тенденциите да се забелязват по-лесно. „Средни“ се отнася за математическа средна стойност или статистическа средна стойност, която се нанася върху първоначалната крива.


Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Общ и гъвкав технически показател за определяне на тенденцията или инерцията на пазара.


 

Net Position

Валутни позиции, които не са изместени с противоположни позиции.


News Trader

Инвеститор, който основава решенията си върху резултата от новинарски съобщения и тяхното въздействие върху пазара.


NFP – Non-Farm Payroll

Икономически показател, публикуван ежемесечно от Министерството на труда на САЩ като част от изчерпателен доклад за държавния пазар на труда.


Noise

Чести колебания на цените на пазара, които могат да затруднят вземането на търговско решение.


 

Offer

Нарича се също „курс „купува“ – цената на която продавачът иска да продава.


One Cancels the Other Order (OCO)

Две нареждания, които се подават едновременно. Изпълнението на което и да е от тях автоматично отказва другото.


Open Order

Нареждане, което е активно на пазара, докато търговецът не реши да го закрие.


Options

Правото, но не и задължение, да се купува (дълъг кол) или да се продава (дълъг пут) базов актив.


Order

Инструкция към брокерска фирма да купува или продава финансов инструмент на посочената цена.


Out of the Money

Фраза, илюстрираща загуба в сделка.


Overnight Position

Търговска позиция, която продължава да работи до следващия търговски ден.


Overtrading

Опасна склонност към впускане в необичайни и извъннормени търговски практики без извършване на подходящ дю дилижънс.


 

Payout

Паричната сума, спечелена от успешна търговия.


Pip

Най-малката мерна единица, използвана при определяне на обменните курсове между валутите.


Platform

Системата или технологията, предоставени от брокери.


Price/Earnings Ratio (P/E)

Обичаен метод за оценка, използван за измерване на рентабилността на компанията чрез оценяване на връзката между цената на акция и печалбите на дял.


Principal Value

Началният капитал, който дадено лице инвестира за търговия на финансовите пазари.


Private Key

Частният ключ е цифровият подпис, който използвате за отключване на портфейла за криптовалута и за подписване на трансакции. Де факто това е паролата Ви за криптовалутни притежания и следователно трябва да бъде защитена и да не я споделяте с никого.


Public Key

Вашият публичен ключ е общо взето Вашият адрес за криптовалута. Това е кодът, който издавате, когато поискате плащане.


Pump and Dump

Схемите „пъмп и дъмп“ са вид пазарна манипулация, при която даден актив се изкупува, за да се повиши цената му. Повишаването на стойността привлича други търговци, които искат да се възползват от движението, и когато те също започнат да купуват, цената се повишава още повече. Накрая извършителите на схемата продават своите вложения на новата завишена цена, а останалите последват примера им, което намалява цената обратно до предишните нива или дори по-ниски. Последните, които се включват в „пъмп и дъмп“ схемата, губят най-много, тъй като обикновено купуват на най-завишени цени.


Put Option

Нарича се още „ниска опция“. Когато трейдърът счита, че цената на даден актив ще се понижи, той купува пут опция.


 

Quote

Когато за дадена валутна двойка са предвидени както цена „купува“, така и цена „продава“.


Quote Currency

Втората валута в котирана валутна двойка. Нарича се също „контра валута“. Отразява стойността на една единица от първата валута в двойката (основната валута).


 

Rate

Цената на една валута в сравнение с друга. Нарича се още „обменен курс“.


Rebate

Нарича се също „възстановяване“ Това е цялата или частта от инвестираната сума, която се връща на инвеститора в края на сделката.


Relative Strength Index (RSI)

Технически осцилиращ показател, който служи за измерване на условията на свръхпокупка и свръхпродажба на даден финансов инструмент.


Resistance

Ценово ниво, при което техническите анализатори отбелязват постоянна продажба на валута.


Risk Capital

Количеството пари в брой, което дадено лице е готово да инвестира на финансовите пазари.


Risk Management

Използването на стратегии за управление или намаляване на финансовия риск. Например нареждане стоп-загуба, което минимизира максималната загуба.


Robot

Софтуер, проектиран с предварително зададени търговски сигнали, който преценява кога да се открие или закрие позиция на пазара без човешка намеса.


Rollover

Удължаване на датата на сетълмент на текуща позиция на пазара.


 

Satoshi

 Сатоши е най-малката единица, на която може да се раздели един биткойн – осмият знак след десетичната запетая. Кръстен е в чест на Сатоши Накамото – изобретателят на биткойн


Scalping

Търговска стратегия, при която се откриват и закриват краткосрочни позиции с намерение да се генерират натрупани печалби.


Security

Търгуем финансов инструмент от всякакъв вид.


Sell Limit Order

Нареждане за изпълнение на трансакция на определена цена (лимит) или по-висока.


Sell Stop

Лимитирано нареждане с лимит, поставен под текущата пазарна цена. След като се активира, лимитното нареждане става пазарно нареждане.


Short

Откриване на позиция за продажба на пазара.


Short Position

Когато се продава валутна двойка на форекс пазара, се казва, че позицията е къса. Подразбира се, че основната валута в двойката е „къса“, а вторичната е „дълга“.


Slippage

Разликата между цената, показана на даден финансов инструмент, и действителната цена при въвеждане на сделка в платформата за търговия.


Spot

Покупка и продажба на валута с оценъчната цена за текущата дата, но когато сетълментът обикновено се извършва след два дни.


Spot Price

Текущият обменен курс, по който търговците могат да купят или продадат даден финансов инструмент.


Spread

Разликата между цената “купува” и цената “продава” на даден финансов инструмент.


Stochastic

Колеблив индикатор, който определя нивото на изменение на цената на финансов инструмент от един период на затваряне до следващия.


Stock

Представлява дял от собствеността на дадена публична компания, който е на разположение за търговия на финансовите пазари.


Stop Loss Order

Поръчка, предназначена за ограничаване на загубата на инвеститора чрез покупка (или продажба) на финансов инструмент, след като цената му се покачи над (или падне под) определена стоп цена.


Stop-buy

Поръчка за покупка на валута на цена, която е над текущата пазарна или текуща цена. Тя се превръща в пазарна поръчка, когато се достигне определената цена.


Strike Price

Стойността на финансовия инструмент в момента, в който той се купува или продава.


Swap

Сделка, при която датата на падежа на открита позиция се премества на бъдеща дата.


 

Take Profit

Лимитирано нареждане, което се прави над пазара с дълга позиция или под пазара с къса позиция. Когато пазарът достигне лимитната цена, позицията се закрива, като по този начин се постига печалба.


Technical Analysis

Метод за оценка на движението на финансовите инструменти чрез изучаване на минали пазарни данни (например графики на цените и обема) като основа за прогнозиране на бъдещото ценово поведение.


Trader

Инвеститор, участващ в сделки на финансовите пазари.


Trading Platforms

Софтуерно приложение за форекс търговия, обикновено по интернет.


Trailing Stop Loss

Прилича на нареждане стоп-загуба по това, че ограничава потенциалните загуби при открито нареждане. Но за разлика от обикновеното нареждане стоп-загуба, при което прагът не се променя, при последващото нареждане стоп-загуба може да се зададат инструкции за автоматично коригиране на лимитната цена по-близо до пазарната цена, когато пазарната цена се движи във Ваша полза.


Transaction

Покупка или продажба на валутна двойка.


Transaction Date

Датата, на която се извършва търговията с финансов инструмент.


Trend

Текущата посока на пазара, независимо дали е нагоре/надолу, или встрани (което понякога се нарича нетрендиращ или търговски пазар)


 

Under-Valuation

Обменен курс, който обикновено се счита за подценен. Това се случва, ако не надвишава паритета на покупателната си способност.


Unemployment Rate

Процентът на хората в трудоспособна възраст, които се считат за безработни.


 

Value Date

Нарича се още дата на падеж. Това е датата, на която различните страни, участващи във финансова сделка, се съгласяват да направят окончателен сетълмент.


Variation Margin

Допълнителна сума пари, необходима на брокера за компенсация на загубите, когато балансът падне под необходимото минимално ниво поради неблагоприятно движение на цените.


Volatility

Мярка за хода на колебание на цената на даден финансов инструмент за определен период от време.


 

Wire Transfer

Електронният превод на пари от една финансова институция към друга.