Професионален трейдър

FXPN > Професионален трейдър

Програма за професионални трейдъри

Запознайте се с нашата програма за професионални трейдъри

С придобиването на повече опит и вещина в търговията можете да кандидатствате за прекласификация на Вашата сметка като Професионална сметка, така че свободата Ви на действие да съответства на Вашия опит, знания и способности.
Прекласифицирането на Вашата сметка е проста процедура, при която трябва да докажете:

  • Че вашият финансов портфейл е по-голям от 500 000 EUR.
  • Че сте пласирали минимум 10 уместни сделки със значителен размер през последните четири тримесечия.
  • Че имате минимум една година трудов опит във финансовия сектор.
  • Важно е да се отбележи, че за облекчаване на регулаторните ограничения се изисква от клиентите да подпишат отказ, отнемащ регулаторни защити, предоставяни на търговците на дребно.

Допълнителна информация може да бъде намерена в нашата политика за категоризация на клиентите.

Квалификационни изисквания

Размер на портфейла
Като част от процеса на прекласификация, ще трябва да докажете, че размерът на портфейла Ви се оценява на 500 000 EUR или повече. Ако Вашият портфейл е диверсифициран и се разпределя между няколко брокерски компании, ще бъдете помолени да предоставите подкрепяща документация за размера на Вашия портфейл.

Обем и размер на търговията
Прагът за постигане на професионален статут е извършването на 10 сделки на уместен продукт в значителни обеми на тримесечие през изминалата година. Сделките, приключени с други брокери, ще се считат за валидни и ще се отчитат за придобиване на професионален статут, ако бъде предоставена подходяща документация.

Работен опит
За да станете Професионален трейдър, ще бъдете помолени да представите доказателства за предишните си роли във финансовия сектор. Изисква се минимум едногодишен опит на професионална позиция, която Ви е осигурила адекватни познания и разбиране за съответните продукти.

To за откриване на професионална търговска сметка

Пояснение

По-леки регулаторни ограничения
Имайте предвид, че като професионален трейдър ще Ви бъде предоставена по-малко правна защита, отколкото като търговец на дребно.

Ливъридж за CFD:
За професионалните трейдъри се прилагат по-леки рестрикции на ливъриджа. Но имайте предвид, че: с по-висок ливъридж идва и по-висок риск

Уведомления:
В качеството си на брокер, ще разговаряме с нашите професионални клиенти на по-сложен език. Винаги обаче ще поддържаме комуникацията честно, ясно и справедливо

Знания и опит:
Ние вземаме под внимание Вашето ниво на знания и опит, когато решаваме кой продукт е подходящ за Вас.

Фонд за компенсация на инвеститорите:
За разлика от нашите клиенти на дребно, компенсацията по ICF за клиенти на кипърски инвестиционни фирми няма да бъде достъпна за Вас.

Други защити, като: Най-добро изпълнение, търговски потвърждения и наличност на ключови информационни документи, които според нас са от съществено значение, за да Ви осигурят оптимално търговско изживяване, ще останат непокътнати. За повече подробности се свържете със [email protected]