ЧЗВ

FXPN > ЧЗВ

ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ

КАКВИ ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯ, АКО ИСКАМ ДА БЪДА ВАШ КЛИЕНТ?

Цветно копие на валиден паспорт или друг официален документ за самоличност, издаден от властите (например шофьорска книжка, лична карта и др.). Документът за идентификация трябва да съдържа пълното име на клиента, датата на издаване или на изтичане, мястото и датата на раждане на клиента или данъчния идентификационен номер, както и подписа на клиента.
Скорошна сметка за комунални услуги (напр. за електричество, газ, вода, телефон, нафта, интернет и/или кабелна телевизия, извлечение от банкова сметка) от последните 6 месеца, която потвърждава адреса, който сте регистрирали.

ТРЯБВА ЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯ ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА МЕСТОЖИТЕЛСТВО?

Да, трябва. За да започнете да търгувате и да можете да теглите средства от сметката си, тя трябва да бъде валидирана, поради което трябва да предоставите скорошна сметка за комунални услуги (напр. за електричество, газ, вода, телефон, нафта, интернет и/или кабелна телевизия) или извлечение от банкова сметка, които са не по-стари от 6 месеца и потвърждават адреса, който сте регистрирали.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА СМЕТКАТА?

Като регулирана компания, ние работим в съответствие с редица издания и процедури за съответствие, наложени от нашия основен регулаторен орган CySEC. Тези процедури включват събиране на адекватна документация от нашите клиенти във връзка с KYC (съкр. от know your customer – „опознайте своя клиент“), включително изискване на валидна лична карта и скорошна (в рамките на 6 месеца) сметка за комунални услуги или извлечение от банкова сметка, която потвърждава адреса, регистриран от клиента.

ТРЯБВА ЛИ ПОВТОРНО ДА КАЧА ДОКУМЕНТИТЕ СИ, АКО ИСКАМ ДА ОТКРИЯ НОВА ТЪРГОВСКА СМЕТКА, А ВЕЧЕ ИМАМ ВАЛИДИРАНА ТАКАВА?

Не, новата Ви сметка ще се валидира автоматично, ако сте задали същите лични данни/данни за контакт като за предишната си сметка.

МОГА ЛИ ДА АКТУАЛИЗИРАМ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

Ако желаете да актуализирате личните си данни, ни изпратете имейл на [email protected] от имейл адреса, с който сте се регистрирали.

ТЪРГОВСКИ СМЕТКИ

КОЛКО ВРЕМЕ МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ ДЕМО СМЕТКА?

Демо сметките в FXPN нямат дата на изтичане, т.е. можете да ги използвате толкова дълго, колкото пожелаете. Демо сметките, които са били неактивни повече от 90 дни от последното влизане, ще бъдат закрити. Можете обаче да откриете нова демо сметка по всяко време. Имайте предвид, че са разрешени максимум 5 активни демо сметки.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ЗАГУБЯ ПОВЕЧЕ ПАРИ, ОТКОЛКОТО ДЕПОЗИРАМ?

Не, не можете да загубите повече от сумата, която сте депозирали. Ако слипиджът на определена валутна двойка доведе до отрицателно салдо, то ще бъде нулирано автоматично със следващия Ви депозит.

ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ПАРИТЕ МИ?

FXPN се управлява от Leverate Financial Services Ltd, което гарантира безопасността на клиентските средства и защитата на потребителите съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID). Съответно мерките, които FXPN предприема, са следните:
Сегрегиране на средствата на клиентите
Средствата на клиентите се превеждат по сегрегирана банкова сметка на Компанията. Тези средства са извън баланса и не могат да се използват за плащане на кредитори в малко вероятния случай на неплатежоспособност на Компанията.
Банкови сметки
Поддържаме клиентски и оперативни банкови сметки в банкови институции на ЕС с голяма репутация.
Фонд за компенсация на инвеститорите (ICF)
Фондът за компенсация на инвеститорите гарантира, че Компанията ще изплати компенсации на всички клиенти в малко вероятния случай, когато Компанията изпадне в неплатежоспособност или трябва да преустанови своите услуги. Размерът на компенсацията ще зависи от преобладаващото ниво на исковете на клиентите.
Надзор от регулатора
Като регулиран доставчик на финансови услуги, ние сме длъжни да отговаряме на строги финансови изисквания, включително ежемесечно подаване на финансови отчети до нашия основен регулаторен орган, Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC). По този начин ние сме задължени по закон да поддържаме достатъчен ликвиден капитал, за да покрием депозитите на клиентите, възможните колебания във валутните позиции на Компанията и всички неплатени разходи. Нашият регулатор бива информиран за всякакви дефицити в подробен одит, представен от независим вътрешен одитор всяка година.

КАКВИ СПРЕДОВЕ ПРЕДЛАГАТЕ?

Предлагаме разнообразни спредове, които може да са минимално 0 пипса Ние не рекотираме: на нашите клиенти се дава директно пазарната цена, която получава нашата система.

КАКЪВ ЛИВЪРИДЖ ПРЕДЛАГАТЕ?

Предлагаме ливъридж от 2:1 до 30:1. Ливъриджът зависи от търгувания инструмент.

КАКВО Е МАРЖИН/МАРЖИН НИВО/СВОБОДЕН МАРЖИН?

Маржинът е сумата в основната валута на търговската сметка, необходима за откриване или поддържане на позиция.
Във форекс търговията изискваният маржин/използвания маржин за конкретна позиция = брой лотове*размер на договора/ливъридж. Тук резултатът първоначално се изчислява в първата валута на търгуваната двойка и след това се преобразува в основната валута на вашата търговска сметка и се показва цифрено на Вашата MT4 или друга търговска платформа.
Изискването за маржин за злато и сребро се изчислява по следния начин: Лотове*размер на договора*пазарна цена/ливъридж. Резултатът ще изчислява в USD, които ще бъдат конвертирани в основната валута на вашата търговска сметка (в случай че е различна от USD).
За CFD: необходимият маржин е лотове*размер на договора*цена при откриване*процент на маржина. Резултатът ще изчислява в USD, които ще бъдат конвертирани в основната валута на вашата търговска сметка (в случай че е различна от USD).
Маржин нивото се изчислява по формулата: салдо/маржин*100%.
Свободният маржин е Вашето салдо минус маржина. Това означава наличните средства, които използвате за откриване на нови позиции или за поддържане на съществуващи позиции.

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА МАРЖИНЪТ?

Формулата за изчисление на маржина за форекс инструменти е следната:
(лотове*размер на договора/ливъридж), като резултатът винаги се изчислява в основната валута на символа.
За СТАНДАРТНИ сметки: размерът на договора за всички форекс инструменти е 100 000 единици. За МИКРО сметки: размерът на договора за всички форекс инструменти е 1000 единици.
Например: ако основната валута за търговската Ви сметка е USD, ливъриджът е 1:500, а Вие търгувате 1 лот EURUSD, маржинът се изчислява по следния начин:
(1*100 000/500) = 200 евро
Еврото е основната валута на символа EURUSD, но тъй като Вашата сметка е в USD, системата автоматично конвертира 200 EUR в USD по текущия курс.

КАКВА Е ФОРМУЛАТА ЗА МАРЖИНА ЗА ЗЛАТО/СРЕБРО?

Формулата за маржина на златото/среброто е следната: лотове*размер на договора*пазарна цена/ливъридж.

КАКЪВ Е МАРЖИНЪТ ЗА CFD?

За CFD формулата за маржин е следната: лотове*размер на договора*цена при откриване*процент на маржина.

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ СУАПОВЕТЕ ВЪВ ВАЛУТНИ ДВОЙКИ (ВЪВ ФОРЕКС) И ЗА ЗЛАТО/СРЕБРО?

Формата за суап за всички валутни инструменти, включително злато и сребро, е следната:
лотове*дълги или къси позиции*размер на пункта
Ето пример за EUR/USD:
Основната валута на клиента е USD
1 лот „купува“ EUR/USD
Дълга = -3,68
Тъй като това е позиция за покупка, системата ще вземе суап ставка за дълга позиция, която в момента е -3,68
Размер на пункта = размера на договора на даден символ*минималното ценово колебание
Размер на пункта за EUR/USD = 100 000*0,00001 = 1
Заместваме дадените числа във формулата: 1*(-3,68)*1 = -3,68 USD.
И така, за 1 лот „купува“ EUR/USD, ако позицията се пренесе, суапът се изчислява за клиента на -3,68 USD.
Ето пример за злато:
Основната валута на клиента е USD
1 лот „купува“ злато
Дълга = -2,17
Тъй като това е позиция за покупка, системата ще вземе дълги пунктове, което в момента се равнява на -2,17
Размер на пункта = размера на договора на даден символ*минималното ценово колебание
Размер на пункта за златото = 100*0,01 = 1
Заместваме дадените числа във формулата: 1*(-2,17)*1 = -2,17 USD.
И така, за 1 лот „купува“ злато, ако позицията се пренесе, суапът се изчислява за клиента на -2,17 USD.
Обърнете внимание, че ако основната валута на търговската сметка е в евро (както в примерите по-горе), изчисляването на суапа ще бъде преобразувано от USD в EUR. Резултатът от изчислението на суапа винаги е вторичната валута в даден символ и системата го преобразува в основната валута на търговската сметка.
Представените примери служат само като ориентир и не отразяват настоящите такси.

ОТКРИХ 0,01 МИКРОЛОТА И ЗАКРИХ ПОЗИЦИЯ В СВОЯТА МИКРОСМЕТКА, НО НЕ ВИЖДАМ ПЕЧАЛБА. ЗАЩО?

Можете да изчислите печалбите си с помощта на следната формула:
(Цена при закриване-цена при откриване)*размер на договора*лотове
Пример
Разполагате с МИКРО сметка (размерът на договора е 1000), а сте открили позиция за 0,01 лота EUR/USD.
Цена при откриване = 1,29887, цена при закриване = 1,29906
Изчислението е следното:
(1,29906-1,29887)*1000*0,01= 0,0019 USD (резултатът винаги се изчислява във втората валута от валутната двойка).
Както забелязвате, 0,0019 USD е прекалено малка печалба, за да бъде видима на Вашата платформа, тъй като печалбите се показват с точност до 2 знака след десетичната запетая.

КАКВО Е СТОП-ЗАГУБА?

Стоп-загуба е нареждане за закриване на вече открита позиция на цена, по-малко изгодна за клиента от цената към момента на отправянето на стоп-загубата. Стоп загубата е лимитна точка, която задавате на Вашето нареждане. След достигане на тази лимитна точка, Вашето нареждане ще бъде закрито. Имайте предвид, че трябва да оставите определени отстояния от текущата пазарна цена, когато настройвате стоп/лимит нареждания.
Използването на стоп-загуба е полезно, ако искате да минимизирате загубите си, когато пазарът тръгне срещу вас. Пунктовете за стоп-загуба винаги се задават под текущата цена „ПРОДАВА“ при ПОКУПКА или над текущата цена „КУПУВА“ при ПРОДАЖБА
Използването на стоп-загуба е полезно, ако искате да минимизирате загубите си, когато пазарът тръгне срещу вас. Пунктовете за стоп-загуба винаги се задават под текущата цена „КУПУВА“ при ПОКУПКА или над текущата цена „ПРОДАВА“ при ПРОДАЖБА

КАКВО Е „ТЕЙК ПРОФИТ“?

Тейк профит е нареждане за закриване на вече открита позиция на цена, по-изгодна за клиента от цената към момента на отправяне на тейк профита. Когато бъде достигната печалбата, нареждането ще бъде закрито. Имайте предвид, че трябва да оставите определени отстояния от текущата пазарна цена, когато настройвате стоп/лимит нареждания.
Пунктовете за тейк профит винаги се задават под текущата цена „ПРОДАВА“ при ПРОДАЖБА или над текущата цена „КУПУВА“ при ПОКУПКА.

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА 1 ПИП ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА?

Сумата на основната валута*пипсове= стойността в котираната валута
Стойността на 1 пип в EUR/USD = 1 лот (100 000 €)*0,0001 = 10 USD
Стойността на 1 пип в USD/CHF = 1 лот (100 000 $)*0,0001 = 10 CHF
Стойността на 1 пип в EUR/JPY = 1 лот (100 000 €)*0,01 = 1000 JPY

КАКВИ СА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЛОТОВЕ ЗА МИКРО И ЗА СТАНДАРТНИ СМЕТКИ?

Числата по-долу са за трансакция и можете да откриете неограничена сума.
СТАНДАРТНА сметка:
1 лот = 100 000
Минимално търгуем обем = 0,01
Максимално търгуем обем = 50
Търговска стъпка = 0,01
МИКРО сметка:
1 лот = 1000
Минимално търгуем обем = 0,01
Максимално търгуем обем = 100
Търговска стъпка = 0,01
Обърнете внимание, че минималният размер на лота за търгуване със CFD е 1 лот.

ПОЗВОЛЯВАТЕ ЛИ ХЕДЖИРАНЕ?

Да. Можете да хеджирате позициите си по Вашата търговска сметка. Хеджирането се извършва, когато едновременно откриете ДЪЛГА и КЪСА позиция на един същ инструмент. Когато откриете позиция КУПУВА и позиция ПРОДАВА на един и същ инструмент и в един и същ размер на лота, маржинът е 0.
Когато обаче откриете позиция КУПУВА и позиция ПРОДАВА по CFD от един и същ тип и размер на лота, маржин се изисква само веднъж.
Маржът на CFD, когато сте хеджирани, винаги е 50%.

КАКВО Е ЛИВЪРИДЖ? КАК РАБОТИ? ЗАЩО СЕ ИЗИСКВАТ ПО-МАЛКО ПАРИ ЗА ПО-ВИСОК ЛИВЪРИДЖ И ПО-ВИСОК ЛИ Е РИСКЪТ?

Ливъриджът е коефициентът на умножение на баланса Ви. Това Ви позволява да откривате по-големи търговски позиции, тъй като изискваният маржин ще бъде намален в съответствие с избрания от Вас ливъридж. Въпреки че с ливъридж можете да реализирате по-голяма печалба, съществува риск и от по-голяма загуба, тъй позициите, които откривате, ще бъдат с по-голям обем (размер на лота).
Пример:
Търговският ви капитал е 10 000 EUR
Избран е ливъридж 100:1
За СТАНДАРТНА сметка това се равнява на: 100*10 000 = 1 000 000 EUR
За EURUSD дългата позиция при откриване е 13,055, позиция при закриване 13,155
Разликата е 0,0100 пипса, т.е. 1 000 000*0,0100 = 10 000 USD – това е Вашата печалба.

МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ СВОЯ ЛИВЪРИДЖ? АКО ДА, КАК?

Не, не можете да променяте ливъриджа си.

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ПЕЧАЛБИТЕ ЗА CFD?

Печалбата се изчислява по следния начин:
(Цена при закриване-цена при откриване)*лотове*размер на договора
Размерите на лотовете са различни за всички CFD.

КЪДЕ СЕ ПАЗЯТ МОИТЕ СРЕДСТВА?

Всички средства на нашите клиенти се съхраняват в сегрегирани европейски сметки в банкови институции от 1-ви ред.

ИМАТЕ ЛИ СЛИПИДЖ?

При търгуване с нас рядко се случва слипидж. Понякога обаче, особено когато се публикуват важни икономически новини, поради рязко повишаване/понижаване на пазарната цена Вашето нареждане може да бъде изпълнено на различна ставка, от тази, която сте поискали.
Във FXPN Вашите поръчки се изпълняват на най-добрата налична пазарна цена, която може да е във Ваша полза.
Повече информация за „Политиката за изпълнение на FXPN“

КАКВИ ГАРАНЦИИ ИМАМ, ЧЕ ПАРИТЕ В ТЪРГОВСКАТА МИ СМЕТКА СА ЗАЩИТЕНИ?

Република Кипър е държава членка на Европейския съюз, което означава, че всички инвестиционни компании, лицензирани в Кипър, напълно съблюдават разпоредбите на MiFID на ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти), които се прилагат за всички страни от Европейската икономическа зона. Основната цел на този закон е да увеличи конкуренцията в инвестиционния сектор и да защити интересите на клиентите на инвестиционните дружества. Според разпоредбите на MiFID инвестиционните компании също трябва да станат членове на Фонда за компенсация на инвеститори, който гарантира, че интересите на клиентите са защитени в случай на несъстоятелност на компанията.

МОГА ЛИ ДА ОТКРИЯ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТЪРГОВСКА СМЕТКА

Да, можете. За предпочитане е обаче да използвате същите лични данни, които използвате за останалите си търговски сметки.

СМЕТКАТА МИ ЩЕ БЪДЕ ЛИ АРХИВИРАНА, АКО БАЛАНСЪТ МИ ПО НЕЯ ОСТАНЕ НА НУЛА?

Търговските сметки с нулев баланс се архивират след период от 90 календарни дни. Непременно имайте предвид обаче, че след като дадена търговска сметка бъде архивирана, тя не може да бъде открита повторно. В случай че имате само архивирана сметка и нямате активни сметки, с които да търгувате, трябва да регистрирате нова търговска сметка.

ЗАКРИВАТЕ ЛИ ОТКРИТИТЕ МИ ПОЗИЦИИ И ОТПРАВЕНИ НАРЕЖДАНИЯ, АКО ИЗЛЯЗА ОТ СИСТЕМАТА?

Откритите позиции и чакащите нареждания остават в системата дори ако излезете от платформата си за търговия. Същото се отнася за всички видове нареждания, с изключение на последващите нареждане стоп-загуба. Последващите нареждания стоп-загуба стават неактивни, когато затворите или излезете от MetaTrader4. Експертите съветници също са неактивни, когато затворите или излезете от MetaTrader4.

НЕ МОГА ДА ВЛЯЗА В СМЕТКАТА СИ, А ТРЯБВА ДА ЗАКРИЯ ОТКРИТА ПОЗИЦИЯ. КАКВО ДА ПРАВЯ?

Можете да закривате/откривате позиции и да отправяте нареждания по телефона 24 часа на денонощие. Просто се свържете с брокерския ни отдел на [email protected] Ще Ви бъдат поискани данните Ви за влизане в платформите Ви от съображения за сигурност, преди заявката Ви да бъде изпълнена.

КАКВА Е МАКСИМАЛНАТА СУМА, КОЯТО МОГА ДА ТЪРГУВАМ ОНЛАЙН?

Вижте нашата уеб страница с условията за търговия.

ЗАЩО РОЛОВЪР СТАВКИТЕ СЕ УТРОЯВАТ В СРЯДА?

Когато пускате сделка на спот форекс пазара, действителният вальор е два дни напред – например, сделка, сключена в четвъртък, е за стойността от понеделник, а сделка, сключена в петък, е за стойността във вторник и т.н. В сряда сумата за роловър е тройна, за да компенсира следващия уикенд (през това време роловърът не се таксува, тъй като търговията спира през почивните дни).

ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИ УРОЦИ НА ЖИВО ЗА ФОРЕКС ТЪРГОВИЯ? КАК МОГА ДА СЕ ОБУЧА ЗА ОСНОВИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА?

Всеки клиент на FXPN разполага със собствен Мениджър на лични сметки, който не само предоставя пълна техническа поддръжка чрез чат на живо, имейл или по телефона, но може също така да Ви проведе индивидуални обучителни сесии, за да научите основите на инвестирането.

ПРИЕМАТЕ ЛИ КЛИЕНТИ ОТ САЩ?

Съгласно неотдавнашния закон на Дод-Франк, приет от Конгреса на САЩ, CFTC (Комисията за търговия с фючърси на стоки), вече нямаме право да разрешаваме на жителите на САЩ да откриват търговски сметки при нас. Извиняваме се за неудобството.

КАКВО Е ТЪРГОВИЯ С ЕДНО ЩРАКВАНЕ? КАК МОГА ДА ГО РАЗРЕША?

Търговията с едно щракване позволява да откривате позиции само с едно щракване. Когато решите да закриете дадена позиция обаче, това не може да стане с едно щракване, а ще трябва да я закриете ръчно.
За да разрешите търговията с едно щракване, използвайте стрелката в левия ъгъл на графиката. При щракване върху тази стрелка се разрешава търговията с едно щракване и се появява прозорец в левия ъгъл на графиката.

МОГА ЛИ ДА ТИПА НА СМЕТКАТА СИ?

Не е възможно да променяте типа на сметката си, но ако желаете да откриете допълнителна сметка, можете лесно да го направите, като информирате нашия бекофис на имейл: [email protected]

МОГА ЛИ ДА СМЕНЯ ОСНОВНАТА ВАЛУТА НА СМЕТКАТА СИ?

Не е възможно да смените основната валута на вече съществуваща сметка. Но можете да откриете допълнителна сметка и да изберете основната валута, която предпочитате.

ПРЕДЛАГАТЕ ЛИ ТЪРГОВИЯ С БИНАРНИ ОПЦИИ?

Не, не предлагаме.

ДЕПОЗИТИ/ИЗТЕГЛЯНИЯ

С КАКВИ РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ОПЦИИ РАЗПОЛАГАМ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ/ТЕГЛЕНЕ НА ПАРИ?

Предлагаме широка гама от разплащателни опции за депозиране/тегления: чрез множество кредитни карти, редица електронни методи за плащане, банков електронен превод, банков превод на място и други методи за плащане.
Веднага след като откриете търговска сметка, изберете метода за плащане по Ваше предпочитание на страниците „Депозити/изтегляния“ и следвайте дадените инструкции.

В КОИ ВАЛУТИ МОГА ДА ДЕПОЗИРАМ ПАРИ В ТЪРГОВСКАТА СИ СМЕТКА?

Можете да депозирате пари във всяка валута и те автоматично ще бъдат конвертирани в основната валута на Вашата сметка по преобладаващия междубанков курс на FXPN.

КАКВА Е МИНИМАЛНАТА СУМА, КОЯТО МОГА ДЕПОЗИРАМ/ИЗТЕГЛЯ?

Минималната сума за депозиране/теглене е 200 USD (или еквивалентна деноминация) за различните методи за плащане, поддържани във всички страни. Сумата обаче варира в зависимост от избрания от Вас метод за плащане и състоянието на валидност на Вашата търговска сметка.

КАК ОБРАБОТВАТЕ ИСКАНИЯТА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ?

Всички искания за изтегляне се изпълняват в рамките на 24 работни часа; въпреки това всички подадени искания за изтегляне незабавно се отразяват в клиентските търговски сметки като изчакващи изтегляния. Всички искания за изтегляне на клиенти се обработват във валутата, в която първоначално е направен депозитът. Ако валутата на депозита се различава от валутата на превода, сумата на превода ще бъде преобразувана от FXPN във валутата на превода по преобладаващия обменен курс.

АКО СУМАТА НА ТЕГЛЕНЕТО НАДВИШАВА ДЕПОЗИРАНАТА ЧРЕЗ КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА СУМА, КАК МОГА ДА ИЗВЪРША ТЕГЛЕНЕТО?

Тъй като можем да преведем по картата Ви само същата сума като тази, която сте депозирали, печалбите могат да бъдат преведени по банковата Ви сметка чрез банков превод. Ако сте направили депозити и чрез електронен портфейл, ще можете да изтеглите печалби от същия този електронен портфейл.

МОГА ЛИ ДА ИЗТЕГЛЯ ПАРИТЕ СИ, АКО ИМАМ ОТКРИТА ПОЗИЦИЯ?

Да, можете, ако в момента на плащането Вашият свободен маржин надвишава сумата, посочена в инструкцията за теглене, вкл. всички платежни такси. Свободният маржин се изчислява като салдото минус необходимия маржин (необходим за поддържане на открита позиция). Ако нямате достатъчен свободен маржин в търговската си сметка, системата няма да приеме Вашата заявка и ще трябва да намалите сумата. Имайте предвид, че всеки кредитен бонус във Вашата сметка се счита за част от салдото Ви и ще бъде приспаднат в резултат на всяко теглене.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СРЕДСТВАТА ДОСТИГАТ В БАНКОВАТА МИ СМЕТКА?

Това зависи от държавата, до която се изпращат парите. Стандартния електронен банков превод в рамките на ЕС отнема 3 работни дни. Банковите електронни преводи до някои държави може да отнемат до 5 работни дни.

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА ДЕПОЗИРАНЕТО/ТЕГЛЕНЕТО ЧРЕЗ КРЕДИТНА КАРТА, ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТФЕЙЛ ИЛИ ДРУГ МЕТОД ЗА ПЛАЩАНЕ?

Всички депозити са моментални, освен банковите електронни преводи. В работни дни всички тегления се обработват от нашия бекофис в рамките на 24 часа.

ИМА ЛИ ТАКСИ ЗА ДЕПОЗИРАНИЯ/ИЗТЕГЛЯНИЯ?

Компанията не начислява на клиентите си никакви такси за депозиране или теглене, освен за тегления с дебитна/кредитна карта, където таксата за теглене от 1,5% се прилага независимо от сумата за теглене. (от 1 май 2018 г.)
Клиентите, които депозират и теглят чрез банкови електронни преводи, ще подлежат на таксуване за електронния превод от страна на банката, която извършва превода.

МОГА ЛИ ДА ПРЕВЕЖДАМ СРЕДСТВА ОТ ТЪРГОВСКАТА СИ СМЕТКА В ТЪРГОВСКАТА СМЕТКА НА ДРУГ КЛИЕНТ?

Не, това е невъзможно. Забранено е прехвърлянето на средства между търговските сметки на различни клиенти, както и включването на трети страни.

МОГА ЛИ ДА ДЕПОЗИРАМ/ТЕГЛЯ ОТ СМЕТКАТА НА ПРИЯТЕЛ/РОДНИНА?

Тъй като сме регулирана компания, ние не приемаме депозити/тегления, направени от трети страни. Депозитът Ви може да бъде направен само от собствената Ви сметка и тегленето трябва да се върне към източника, от който е направен депозитът.

МОГА ЛИ ДА ПРЕВЕЖДАМ ПАРИ ОТ ЕДНА ТЪРГОВСКА СМЕТКА В ДРУГА?

Да, това е възможно. Можете да поискате вътрешен превод между две търговски сметки, но само ако и двете сметки са били открити на ваше име и ако и двете търговски сметки са валидирани.

ИЗПОЛЗВАХ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОПЦИЯ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ, КАК МОГА ДА ТЕГЛЯ СЕГА?

Ако единият от Вашите методи за депозиране е бил кредитна/дебитна карта, винаги трябва първо да поискате теглене до сумата на депозита, преди да използвате който и да било друг метод за теглене. Само в случай че сумата, депозирана чрез кредитна/дебитна карта, бъде напълно възстановена обратно към източника, можете да изберете друг метод за теглене, съобразно останалите Ви депозити.

ТЪРГОВСКИ ПЛАТФОРМИ

КАКВИ СА РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ И ДЕМО СМЕТКИТЕ?

Въпреки че всички функции и възможности на действителните сметки са налични и за демо сметките, трябва да имате предвид, че симулацията не може да възпроизведе реалните пазарни условия за търговия. Една от важните разлики е, че обемът, изпълнен чрез симулацията, не оказва влияние върху пазара; докато в действителност обемите на търговия имат ефект върху пазара, особено когато размерът на сделката е голям. Скоростта на изпълнение е същата за действителните търговски сметки, като за демо сметките на FXPN.

МОГА ЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ РОБОТИ/АВТОТРЕЙДЪРИ/ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТНИЦИ?

Да, можете. Нашите търговски платформи поддържат използването на EA.

ПРЕДЛАГАТЕ ЛИ ОНЛАЙН ПОДДРЪЖКА/УРОЦИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАТФОРМИ?

Не се колебайте да се свържете с Вашия мениджър на лични акаунти чрез чат на живо, имейл или по телефона, за да си уговорите презентация за платформите за търговия. Готови сме да Ви помогнем с подробно обяснение „лице-в-лице“ по всяко време, удобно за вас.

КАКВО СА ЦЕНИ „КУПУВА“ И „ПРОДАВА“ И КАК МОГА ДА ВИДЯ ЦЕНИТЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ/ЗАКРИВАНЕ В ГРАФИКАТА СИ?

Всяко нареждане за покупка се открива на цена „Продава“ и се закрива на цена „Купува“, а всяко нареждане за продажба се открива на цена „Купува“ и се закрива на цена „Продава“. По подразбиране на Вашата графика се вижда само линията за цена „Купува“. За да се покаже линията за цена „Продава“, щракнете с десен бутон върху конкретната графика -> „Свойства“ -> „Общи“-> и поставете отметка до „Показване на линията за цена „Продава“.

ПРЕДЛАГАТЕ ЛИ ТЪРГОВСКИ ПЛАТФОРМИ ЗА MAC?

Да, предлагаме. Търговската платформа MT4 е налична също и за MAC.

МОГА ЛИ ДА ТЪРГУВАМ CFD НА АКЦИИ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА МИ ТЪРГОВСКА СМЕТКА В MT4?

Да, можете.

КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ МОГА ДА ТЪРГУВАМ?

Можете да търгувате с всички инструменти, налични на FXPN, включително CFD за акции, CFD за фондови индекси, форекс, CFD за благородни метали и CFD за енергия.

КАК МОГА ДА ОТКРИЯ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОЯТА ТЪРГОВСКА СМЕТКА НА ПЛАТФОРМАТА?

Според типа на Вашата сметка инструментите за търговия се показват с уникална наставка.